T&C OF ERUIT.CO.IL AND ASPIRING ERUIT LTD.

www.eruit.co.il בבעלות ומופעלת על ידי אירועית בע"מ המאוגדת בחוקי ישראל

משתמשים שלך באתר, בשירותים ובכלים נשלטים על ידי התנאים וההגבלות הבאים ("תנאי משתמשים"), החלים על האתר, לרבות המדיניות הרלוונטיות אשר משולבים כאן בדרך של הפניה.

 • אם אתה מבצע עסקה באתר, תהיה כפוף למדיניות החלה על האתר לגבי עסקה זו.
 • על ידי שימוש בתוכנה בלבד תתקשר עם חברת אירועית בע"מ. תנאים והגבלות אלה כולל הפוליסות מהווים חלק מחייבות שלך עם אירועית בע"מ ..
SERVICE
 • תנאי שימוש אלה, בכל מקום שההקשר מחייב זאת "אתה" או "משתמש" פירושו כל אדם עסקי או משפחתי שהסכים יכולים להיות קונה באתר באמצעות מסירת נתוני רישום תוך כדי רישום האתר כמשתמש רשום. באמצעות מערכות המחשב.
 • הלקוח יהיה אחראי על שמירת סודיות הסיסמאות המשמשות את הלקוח והמשתמשים המורשים בחשבון. על ידי קבלת הסכם זה, כל לקוח אחראי לשימוש בחשבונות השירות שלו / ה בכל שם בחשבון זה על ידי אדם כלשהו ולהבטחת עמידה בהסכם זה על ידי כל המשתמשים בחשבון השירות של הלקוח.
 • אירועית בע"מ מאפשרת למשתמש לגלוש באתר או לבצע רכישות מבלי להירשם לאתר. המונח "אנחנו", "אותנו", "שלנו" פירושו אירועית בע"מ
 • כאשר אתה משתמש באחד מהשירותים הניתנים על ידינו דרך האתר, כולל אך לא מוגבל, (למשל ביקורות על חבילות, ביקורות מוכרים), תהיה כפוף לכללים, הנחיות, מדיניות, תנאים ותנאים החלים על שירות זה, והם ייחשבו כמשולבים בתנאי שימוש אלה ויחשבו כחלק מקבוצת תנאי שימוש אלה.
 • אירועית שומרת על זכויות מלאות להפצת רישיון תוכנה.
REGISTRATION REQUIREMENTS
 • חשבון המשתמש יושעה ללא כל הודעה מוקדמת, למקרה שהמשתמש נמצא עושה שימוש בו לרעה.
 • חובה על המשתמש לקבל את התנאים וההגבלות לפני שהם משתמשים ב- CRM של אירועית.
 • אנו עשויים לבקש מהמשתמש לייצר את ההוכחה העסקית התקפה (עותק קשיח / עותק סרוק) במידת הצורך.
 • החשבון יושעה אוטומטית לאחר תאריך התפוגה, אם לא יחודש באופן מקוון לפני או בתאריך התפוגה.
 • רישיון התוכנה אינו ניתן להעברה.
 • חובה כי כל הרוכשים יגישו עותק של לוגו ופרטי החברה שברצונו לנהל בכדי להיעזר בחשבונית המס של אירועית.
USE OF THE SERVICE
 • יש לדווח על כל באג\בעיה הקשורה לתוכנה ולתמיכה באמצעות מייל [email protected] כדי שנוכל לרשום ולפתור אותה בהקדם.
 • איננו נושאים באחריות כלשהי לנתונים ולתמונות שהועלו על ידי משתמשי הקצה / בעלי האירועים.
 • כל חשבון משתמש בחומר זכויות יוצרים להעלאה, יכול להיות מושעה ללא כל הודעה מוקדמת.
 • במידה ונתקלתם בתקלה אנו מתחייבים תוך 48 שעות לפתור את התקלה שהועלתה ע"י משתמש מזוהה למחלקת תמיכה שלנו.